Aliran Murjiah

Standar

Pengertian dan sumber ajaran islam
A. Pengertian agama islam
Pengertian agama islam memiliki 2 sisi yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan.dari sisi kebahasaan islam berasal dari bahasa arab ,yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat,sentosa,dan damai.
Selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk kedamaian .menurut Maulana Muhammad Ali dari firman Allah SWT yang terdapat pada ayat 202 surat Al Baqarah yang artinya :
“Hai orang –orang yang beriman ,masuklah kamu kedalam islam secara keseluruhannya ,dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan ,sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Dan juga dapat dipahami dari ayat 61 surat al anfal yang artinya : “dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada allah.sesungguhnya dialah tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Pengertian islam dari sisi peristilahan adalah suatu aturan yang mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT,bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari nabi Mjuhammad SAW.
Selanjutnya dilihat dari segi misi ajarannya,islam adalah agama sepanjang sejarah manusia.Agma dari seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allahg SWT,akan tetapi agama yang mereka anut itu bukan bernama Agama islam.
Misi yang mereka anut adalah islam,tetapi agama yang mereka bawa nama dikaitkan dengan nama daerah atau nama penduduk yang menganut agama tersebut .Agama yang dibawa oleh nabi Isa as,misalnya sungguh pun misinya penyerahan diri kepada Allah (islam),tetapi nama agama tersebut adalah Kristen ,yaitu nama yang dinisbahkan kepada yesus kristus sebagai pembawa agama tersebut,atau agama nasrani,yaitu nama yang dinisbahkan kepada tempat kelahiran nabi Isa yaitu Nazaret.

B. Sumber ajaran islam
Dikalangan ulama terdapat kesepakatam bahwa sumber ajaran islam yang utama adalah Al quran dan As sunnah ,sedangkan penalaran atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami alquran dan as sunnah,sesuai dengan agama islam itu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah SWT.
Didalam Alquran surat Annisa ayat 56 kita dianjurkan agar mentaati allah dan rasulnya serta ulil amri (pemimpin).
Keetaatan kepada ulil amri(pemimpin)sifatnya kondisional atau tidak memilik kekurangan dan tidak dapat dikultuskan.atas dasar inilah mentaati ulil amri bersifat kondisional.
1. Alquran
Dikalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat disekitar pengertian Alquran baik dari segi bahasa maupun istilah.Asy syafii misalnya mengatakan bahwa alquran bukan berasal dari akar kata apapun,dan bukan pula ditulis dengan memakai hamzah.Sementara itu Alfarra berpendapat bahawa lafal Alquran berasal dari “qarain”jamak dari kata “qarinah” yang berarti kaitan,karena dilihat dari segi makna dan kandungannya ayat-ayat alquran itu satu sama lain saling berkaitan.
Adapun pengertian alquran dari segi istilah dapat dikemukakan dari berbagai pendapat berikut ini:
Manna ‘al qaththan,secara rngkas mengutip pendapat para ulama pada umumnya mengatakan bahwa alquran adalah firman allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.sedangkan pengertian Alquran secara lebih lengkap dikemukakan oleh abdul wahab Akhallaf,menurutnay Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hait rasulullah,Muhammad bin Abdul,melalui jibril dengan menggunakan lafal bahasa arabdan maknanya yang benar.agar ia menjadi hujjah bagi rasul bahwa ia benar-benar rasulullah ,menjadi undang-undang bagi manusia ,memeberi petunjuk kepada mereka ,dan menjadi sarana untuk diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya.
Selkanjutnya Alquran juga berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus,itulah sebabnya ketika umat islam berselisih dalam segala urusannya hendaknya ia berhakim kepada Alquran.
2. As sunnah
Menurut bahasa As sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk.
Sementara itu jumhurul ulama atau kebanyakan para ulama akui hadist mengartikan As sunnah,Al hadist,Al khabar dan Al atsar sama saja yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW,baik dalam bentuk ucapan,perbuatan maupun ketetapan.pengertian ini didasarkan poada pandangan mereka terhadap nabi sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia.Sementara itu ulama ushul mengartikan bahwa As sunnah adalah sesuatu yang berasal dari nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan,perbuatan dan persetujuan beliau yang berkaitan dengan hokum.sedangkan ulama fiqih mengartikan As sunnah sebagai salah satu bentuk hokum syara’ yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa.
Sebagai sumber ajaran islam kedua setelah Alquran As sunnah memiliki fungsai yang pada intinya sejalan dengan Alquran.keberadaan As sunnah tidak dapat dilepaskan dari adanya sebagian ayat Alquran.adapaun fungsi tersebut antara lain:
a) Bersifat global (garis besar)
b) Bersifat umum (menyeluruh)
c) Bersifat mutlak
d) Isyarat Alquran yang mengandung makna lebih dari satu (musytarak).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s